سدسازی روشی برای دزدی و اتلاف آب

در کشورهای گرم و خشک مانند ایران هر جا آب شیرین یافت شده، زمینی برای استفاده از آّن آب اختصاص یافته است. در ظاهر مالکیت زمین معتبر بوده و معامله میشده، اما ارزش آن به خاطر سهم آب بوده و زمین بدون آب ارزش تملک نداشته است.

حضرت علی)ع( هم با حفر چاه برای تامین آب و غرس درخت، زمین را زنده و با ارزش مینمود.

وقتی اسلام مالکیت زمین را میپذیرد ،در واقع حقآبه آن را به رسمیت میشناسد و برای مالکیت مردم بر سهم آبشان احترام قائل است(من الماء کل شیئٍ حی)

وقتی هر گونه تصرف در آب غصبی (آب تصرف شده بدون رضایت صاحب آن) مانند تطهیر، وضو و غسل با آن ، حرام است، چگونه است که در کشور مدعی اسلامیت، با احداث سد، به زور، و با توجیهات بی پایه، زمین یا آب، غصب شده و در اختیار دیگران گذاشته می‌شود.

ادامه مطلب
منبع : انسان و محیط |سدسازی روشی برای دزدی و اتلاف آب
برچسب ها : زمین ,ارزش ,مالکیت ,مالکیت زمین ,برای دزدی ,روشی برای ,سدسازی روشی